FAQ

Trả lời một số câu hỏi thường nghe . . .
Nếu bạn còn có thắc mắc gì thêm nữa về lớp học, mời bạn phone/text cho Phương ở số 408-888-7668, hoặc gởi email về rungrinh.com@gmail.com%d bloggers like this: