Cách hay là cớ?

Find a way

Nếu bạn thật lòng muốn có được, đạt được bất cứ điều gì … bạn sẽ tìm ra một CÁCH.

Còn không … bạn sẽ tìm ra một CỚ.

So, what’s it gonna be?

 

Mời bạn để lại comment

%d bloggers like this: